Всього в Чортківському районі більше трид­цяти територій та об’єктів природно-заповідно­го фонду загальною площею понад 52 тисячі гектарів. Два з них мають загальнодержавне значення: це лісовий заказник «Дача Галілея» та карстова кристалічна печера «Млинки».

“Дача Галілея» є одним з найбільших у райо­ні заповідників. Суцільний лісовий масив пло­щею 1856 гектарів протягся дугоподібною сму­гою шириною 1—3 км, а довжиною 12 км від східної околиці с.Росохач та південної с.Угринь, попри с. Улашківці та Озеряни майже до хуто­ра Глибочок Борщівського району. Заказник знаходиться у користуванні Чортківського дер­жавного лісового господарства. Метою його створення є збереження унікального лісового масиву, як унаочнення досвіду лісорозведення в умовах Західного Поділля. Основними зав­даннями заказника є збереження у природно­му стані та відтворення лісових екосистем для наукових, господарських та пізнавальних цілей, поширення екологічних знань, підтримання загального екологічного балансу в регіоні. Під охороною у «Галілеї» знаходиться унікальна за своєю продуктивністю волога діброва з багать­ма екзотами. Лісоутворюючими породами є дуб та граб з домішками ясена, липи та дикої череш­ні. Тут зростає багато рідкісних та екзотичних дерев: горіх чорний, горіх маньчжурський, сосна австрійська або чорна, сосна веймутова, модри­на європейська, модрина японська, ялиця біла, ялиця дугласова.

Дуби, ясени та модрини у «Галілеї» просто таки вражають своїми розмірами. Під їхніми кронами прохолодно у найсильнішу спеку. У«Галілеї» збереглося декілька дубів-довгожителів, вік яких перевищує 150 років. Вони охороня­ються, як ботанічні пам’ятки природи. Унікаль­ною є колекційна ділянка модрини європейської, створена наприкінці 19 століття лісничими Петровським та Вовком. Модрина продемонструвала у «Галілеї» надзвичайно високу продуктивність росту — ці дерева тут сягають висоти більш ніж 30 метрів. Під час досліджень “Галілеї”, проведених фахівцями Львівського національного лісо­технічного університету влітку 2005 року, цілком випадково було знайдено кілька екземплярів виду берека лікарська, занесеного до Червоної Книги. Ці рідкісні плодові дерева також варто взя­ти під охорону, як ботанічні пам’ятки. Тут сфор­мувалися численні ареали лікарських рослин, деякі з них — рідкісні. У “Галілеї” знаходить собі місце для оселення значна кількість диких зві­рів та птахів: козуля, вепр, лис, борсук, пугач, боривітер, підорлик, польовий лунь, в умовах лісодефіцитності території сучасної України та неприпустимо великої розораності земель Тер­нопільщини “Галілея” набуває особливої еколо­гічної, наукової та лісогосподарської цінності, як унікальна база генофонду лісових порід з бага­тим сортиментом, чудовими можливостями для селекції та насінництва, як елемент регіональної екологічної мережі.

На думку про рукотворне походження “Галі­леї” наводить її правильна форма та особливо­сті розташування — серед ланів на рівнинному плато. Припущення про штучне створення цього лісу певним чином підтверджують біологічні осо­бливості його лісових культур, а також народні перекази. Втім, до версії штучного походження “Галілеї” існує багато запитань. Так, за резуль­татами недавніх агрохімічних досліджень Львів­ського національного лісотехнічного університе­ту можна зробити висновок, що значна частина грунтів “Галілеї” є типово лісовими за походжен­ням. Скоріше за все, впродовж кількох століть зазнавали суттєвих змін розміри та межі терито­рії краю, зайнятої лісами, а також видовий склад деревостанів. Ймовірно, що саме “Галілею” поз­начено на відомій карті Боплана, датованій 1651 роком. Француз за походженням Г. Боплан слу­жив картографом в короля Яна Казимира. На фрагменті його карти, на якому нанесено землі Західно-Подільського Придністров’я, кидається у вічі великий лісовий масив — чи не єдиний у таких розмірах на цих теренах! — розташова­ний на північний схід, схід, та південний схід від Чорткова. Західна околиця цього лісу межувала з селами Скородинці, Біла, Росохач та Милівці, а східна доходила аж до долини ріки Нічлавки, межуючи з Гадинківцями, Шманьківцями та Чорнокінцями. Якщо Боплан відтворив кордони цього лісового масиву більш-менш правильно, то вони значно перекривають межі сучасної “Галілеї” і далеко не співпадають з ними. За межі окресленого Бопланом лісового масиву виходять лише сучасні ліси Білавіна та Глибочанська Галілея.

Вірогідно, що лише певну частину “Галілеї” було створено штучно у XVI — XVII столітті. Якщо ця версія справедлива, то цей ліс є зразком найдавнішого та найуспішнішого досвіду штуч­ного лісорозведення в Україні.

Олександр Степаненко.