До осо­бис­тос­тей, роль яких у мо­є­му жит­ті бу­ла виз­на­чаль­ною, на­ле­жить, без сум­ні­ву, і Бог­дан Ха­ва­рівсь­кий. У мо­їй пам’яті він по­руч із та­ки­ми зна­ко­ви­ми пос­та­тя­ми, як пись­мен­ник Ва­силь Фоль­ва­роч­ний, про­фе­сор Во­ло­ди­мир Здо­ро­ве­га, ре­дак­тор Ми­ко­ла Кос­тен­ко, ре­жи­сер Ярос­лав Ба­бій, пу­блі­цист, лі­те­ра­тор і кра­єз­на­вець, лю­ди­на ен­цик­ло­пе­дич­ної еру­ди­ції Ми­хай­ло Онись­ків.

Са­ме з по­дан­ня ос­та­нньо­го – нев­том­но­го ге­не­ра­то­ра ідей та вмі­ло­го їх ре­а­лі­за­то­ра, який то­ді очо­лю­вав ре­дак­цію зас­но­ва­но­го з йо­го іні­ці­а­ти­ви жур­на­лу “Тер­но­піль”, я на по­чат­ку осе­ні 1992-го став го­лов­ним ре­дакто­ром ще од­но­го ді­ти­ща (пер­ши­ми бу­ли ви­да­ні кни­ги) цьо­го ча­со­пи­су – лі­те­ра­тур­но-гро­мадсь­кої, куль­ту­ро­ло­гіч­ної га­зе­ти Ру­сал­ка Дніс­тро­ва”. Так її наз­вав зно­ву ж Ми­хай­ло Онись­ків – як сим­вол про­дов­жен­ня тра­ди­цій од­ной­мен­но­го аль­ма­на­ху слав­но­звіс­ної “Русь­кої трій­ці”, над­ру­ко­ва­ної в Бу­да­пеш­ті 1837 ро­ку й упер­ше в Ук­ра­ї­ні пе­ре­ви­да­ної у 1910 ро­ці в Тер­но­по­лі.
Пер­ше чис­ло га­зе­ти “Ру­сал­ка Дніс­тро­ва”, увін­ча­не зак­ли­ком ав­торс­тва Мар­кі­я­на Шаш­ке­ви­ча “Разом к світлу, други жваві!”, по­ба­чи­ло світ 8 жов­тня 1992-го – чо­ти­ри сто­рін­ки ве­ли­ко­го фор­ма­ту. в двох ко­льо­рах, що то­ді бу­ло ще свят­ко­вою рід­кіс­тю. З кож­ним но­ме­ром но­ве ви­дан­ня на­бу­ва­ло ав­то­ри­те­ту.
І не тіль­ки се­ред пись­мен­ни­ків, мит­ців, пе­да­го­гів, за­га­лом ін­те­лі­ґен­ції. І не ли­ше в на­шій об­лас­ті. Пуб­лі­ку­ва­ти­ся в “Ру­сал­ці Дніс­тро­вій” ма­ли за честь ав­то­ри з усі­єї Ук­ра­ї­ни, особ­ли­во ті, жит­тя і твор­чість яких бу­ли пов’яза­ні з на­шим кра­єм, – від те­ре­бов­ля­ни­на-львів’яни­на Ро­ма­на Луб­ківсь­ко­го до він­ни­ча­ни­на-тер­но­по­ля­ни­на-ки­я­ни­на Пет­ра Пе­ре­бий­но­са. До ре­дак­ції над­си­ла­ли і по­е­зію, і про­зу, й стат­ті.
По­вер­та­ю­чи су­час­ни­кам ви­му­ше­но за­бу­ті за ра­дянсь­кої вла­ди іме­на ви­дат­них ук­ра­їн­ців, ми ви­ко­рис­то­ву­ва­ли для га­зет­них пуб­лі­ка­цій чи­ма­ло ар­хів­них до­ку­мен­тів. Зви­чай­но, з доз­во­лу ди­рек­то­ра Дер­жав­но­го ар­хі­ву Тер­но­піль­ської об­лас­ті (ДА­ТО) Бог­да­на Ха­ва­рівсь­ко­го, який був палким ша­ну­валь­ни­ком “Ру­сал­ки” від пер­шо­го її чис­ла. Ото­ді на­ше зна­йомс­тво і пе­ре­рос­ло в міц­ну друж­бу, кот­ра три­ва­ла до ос­тан­ніх днів Бог­да­на Ва­си­льо­ви­ча. Її під­си­лю­ва­ло те, що на спіль­ну прос­віт­ниц­тку пра­цю нас бла­гос­ло­вив не­за­бут­ній Ігор Ґе­ре­та, кот­рий вва­жав за не­об­хід­не мо­ви­ти доб­ре сло­во чи не про кож­ний но­мер га­зе­ти або хоча б ту чи ін­шу ок­ре­му пуб­лі­ка­цію.
За­хо­пив­шись по­шу­ка­ми не­дос­туп­ної ра­ні­ше ін­фор­ма­ції з кра­єз­навс­тва, на­сам­пе­ред про ле­гі­он Ук­ра­їнсь­ких сі­чо­вих стріль­ців, ЗУНР, Ук­ра­їнсь­ку Га­лиць­ку Ар­мію, ви­дат­них урод­жен­ців Тер­но­піль­щи­ни, я де­да­лі час­ті­ше при­па­дав до ар­хів­них дже­рел і, вреш­ті-решт поп­ро­сив­ся на ро­бо­ту в ДА­ТО. На щас­тя, тут бу­ла віль­на ви­кан­сія, і з доб­ро­ї во­лі Бог­да­на Ха­ва­рівсь­ко­го я в лис­то­па­ді 1993-го став “ар­хі­віс­том першої ка­те­го­рії від­ді­лу пуб­лі­ка­цій і ви­ко­рис­тан­ня до­ку­мен­тів”. Ра­зом з тим за­ли­ша­вся го­лов­ним ре­дак­то­ром “Ру­сал­ки Дніс­тро­вої”.
На­сам­пе­ред ми з ди­рек­то­ром роз­ши­ри­ли вис­віт­лен­ня ді­яль­нос­ті ДА­ТО (а во­на ста­ва­ла де­да­лі ба­га­тог­ра­ні­шою) в об­лас­них за­со­бах ма­со­вої ін­фор­ма­ції. Ар­хів “про­пи­сав­ся” на сто­рін­ках га­зет, “заз­ву­чав” по ра­діо і те­ле­ба­чен­ню, став міс­цем про­ве­ден­ня прес-кон­фе­рен­цій. У “Ру­сал­ці” за­ве­ли пос­тій­ну руб­ри­ку “Скар­би ар­хі­ву”, під якою автори вис­ту­па­ли з про­па­ґан­ди­стись­ки­ми та по­шу­ко­ви­ми ма­те­рі­а­ла­ми. Нас­туп­но­го, 1994 ро­ку ДА­ТО став спів­ви­дав­цем га­зе­ти (ра­зом з уп­рав­лін­ням пре­си­ та ін­фор­ма­ції), а Бог­дан Ха­ва­рівсь­кий роз­ді­лив із Бо­ри­сом Хиж­ня­ком по­чес­ну мі­сію шеф-ре­дак­то­ра. Обид­ва бу­ло смі­ли­ви­ми у га­зет­ній прак­ти­ці, тож для нас не іс­ну­ва­ло за­бо­ро­не­них тем.
Особ­ли­во за­пам’ятав­ся ви­па­док із пуб­лі­ка­ці­єю у двох чис­лах (№№ 1 та 3 за 1994 рік) ве­ли­кої стат­ті ки­ївсь­ко­го му­зи­коз­нав­ця Ми­хай­ла Го­ло­ва­щен­ка “Міф і прав­да про Со­ло­мію Кру­шель­ниць­ку”. Дослідженню жит­тя та ді­яль­нос­ті на­шої ви­дат­ної зем­ляч­ки цей ав­то­ри­тет­ний фахівець прис­вя­тив знач­ну час­ти­ну сво­го жит­ття, вив­чив­ши кіль­ка мов і по­бу­вав­ши в тих кра­ї­нах, де вис­ту­па­ла спі­вач­ка. Ре­зуль­та­том йо­го ро­бо­ти став дво­том­ник лис­тів, спо­ми­нів, до­ку­мен­тів, ре­цен­зій та ін­ших ма­те­рі­а­лів “Со­ло­мія Кру­шель­ниць­ка”, який М. Го­ло­ва­щен­ко здав у ви­дав­ниц­тво “Му­зич­на Ук­ра­ї­на”. Про це ста­ло ві­до­мо од­ній з ки­ївсь­ких пись­мен­ниць – дру­жи­ні ду­же впли­во­во­го чи­нов­ни­ка. За до­по­мо­гою сво­го чо­ло­ві­ка во­на при­зу­пи­ни­ла ви­хід книж­ки, а на ос­но­ві ін­фор­ма­ції з дво­­том­ни­ка наш­вид­куруч на­пи­са­ла ро­ман, до то­го ж, із ба­гать­ма факто­ло­гіч­ни­ми по­мил­ка­ми. Обу­рен­ня М. Го­ло­ва­щен­ка мож­на бу­ло зро­зу­мі­ти. Він під­го­ту­вав із цьо­го при­во­ду ціл­ком ар­ґу­мен­то­ва­ну ана­лі­тич­ну ста­тю, але ки­ївсь­кі та львівсь­кі ви­дан­ня від­мо­ви­лись її дру­ку­ва­ти.
По­шу­ки спра­вед­ли­вос­ті при­ве­ли вже не­мо­ло­до­го чо­ло­ві­ка до мо­го ка­бі­не­ту в ДА­ТО. Уваж­но оз­на­йо­мив­шись із стат­тею М. Го­ло­ва­щен­ка та ро­ма­ном про С. Кру­шель­ниць­ку, я зап­ро­по­ну­вав Б. Ха­ва­рівсь­ко­му і Б. Хиж­ня­ко­ві над­ру­ку­ва­ти на­пи­са­не без жод­них ско­ро­чень. І обид­ва шеф-ре­дак­то­ри, вис­лу­хав­ши ме­не, від­ра­зу ж по­го­ди­ли­ся. Пуб­лі­ка­ція спра­ви­ла ефект вибуху бом­би! Га­зе­ту про­си­ли пе­ре­да­ти в ін­ші міс­та, на­сам­пе­ред у сто­ли­цю Ук­ра­ї­ни, а М. Го­ло­ва­щен­ко, по­ба­чив­ши свій крик душі на сто­рін­ці “Ру­сал­ки”, роз­чу­лив­ся до сліз. Він охо­че по­го­див­ся ста­ти кон­суль­тан­том на­шої з І. Ля­ховсь­ким п’єси “Со­ло­мія Кру­шель­ниць­ка”, прем’єра вис­та­ви за якою від­бу­ла­ся в Те­р­но­піль­сько­му драматичному (нині академічному) те­ат­рі ім. Т. Шев­чен­ка 25 бе­рез­ня 1995 ро­ку. До цьо­го, як зго­дом і до “Ма­зе­пи” за Б. Леп­ким, знач­них зу­силь док­лав Б. Ха­ва­рівсь­кий, ос­кіль­ки ке­рів­ниц­тво те­ат­ру, м’яко кажучи, не го­рі­ло ба­жан­ням до­по­мог­ти ре­а­лі­зу­ва­ти наш за­дум, хо­ча нас під­три­ма­ли то­діш­ні очіль­ни­ки об­лас­ті Б. Ко­сен­ко та Б. Ан­друш­ків, і на пос­та­нов­ку бу­ли ви­ді­ле­ні не­об­хід­ні кош­ти. До­сить пе­рег­ля­ну­ти тер­но­піль­ську пре­су тих ча­сів, щоб переконатись, як на­по­лег­ли­во Б. Ха­ва­рівсь­кий – ши­ро­ко зна­ний у краї гро­мадсь­кий ді­яч, де­пу­тат об­лас­ної ра­ди – бо­ров­ся за те, щоб наш те­атр по­вер­нув­ся об­лич­чям до цих двох зна­ко­вих пос­та­тей в ук­ра­їнсь­кій іс­то­рії. І тре­ба бу­ло ба­чи­ти йо­го об­лич­чя на прем’єрі – во­но сі­я­ло щас­тям…
Нав­га­мов­на енер­гія Б. Ха­ва­рівсь­ко­го чи не що­день дик­ту­ва­ла йо­му но­ві ідеї, і ба­гать­ма з них він ді­лив­ся зі мною, ро­зу­мі­ю­чи зна­чен­ня га­зе­ти. Спіль­но з ко­лек­ти­вом ДА­ТО ми під­го­ту­ва­ли кіль­ка те­ма­тич­них су­то ар­хів­них но­ме­рів, доводячи чи­та­чам, що ар­хів – це не мо­гиль­ник та­єм­ниць, як бу­ло за ра­дянсь­ких часів, а скар­бни­ця ін­фор­ма­ції, якою тре­ба вмі­ти ко­рис­ту­ва­ти­ся. По­пу­ляр­ність га­зе­ти зрос­та­ла, ка­бі­нет Б. Ха­ва­рівсь­ко­го пе­рет­во­рив­ся на епі­центр лі­те­ра­тур­но-мис­тець­ко-кра­єз­нав­чо­го жит­тя Тер­но­по­ля, тут мож­на бу­ло по­ба­чи­ти не од­но­го пись­мен­ни­ка, ху­дож­ни­ка, ак­то­ра, іс­то­ри­ка… Від­ві­ду­ва­чів по­біль­ша­ло, ко­ли пра­ців­ни­ком ре­дак­ції “Ру­сал­ки” став ві­до­мий по­ет Бо­рис Дем­ків. І в цьо­му зно­ву про­я­ви­лися доб­ра во­ля Б. Ха­ва­рівсь­ко­го, йо­го чуй­ність та ро­зу­мін­ня то­го, що та­лан­ти тре­ба під­три­му­ва­ти. Ад­же Б. Дем­ків, з об’єк­тив­них при­чин за­ли­шив­шись без ро­бо­ти, про­сив­ся у штат кіль­кох ре­дакцій.
Ні­ко­ли не за­бу­ду, як він кіль­ка ра­зів при­хо­див до вдві­чі мо­лод­шо­го за се­бе ре­дак­то­ра однієї з газет, зна­ю­чи, що тут є ва­кан­сія, і ка­зав: “Візь­ми ме­не на будь-яку посаду, бо в нас у сім’ї су­туж­но з кош­та­ми, а я по­га­но пра­цю­ва­ти не вмію…” Той кіль­ка тиж­нів від­бу­вав­сь обі­цян­ка­ми, від­так за­ра­ху­вав на дер­жав­не ут­ри­ман­ня… свою ко­хан­ку. Проб­ле­му розв’язав, зно­ву ж та­ки, Б. Ха­ва­рівсь­кий. І справ­ді, сум­лі­ні­шо­го, ніж Б. Дем­ків, пра­ців­ни­ка у ре­дак­ції “Ру­сал­ки” не бу­ло. До то­го ж, до га­зети по­тяг­ну­ла­ся твор­ча мо­лодь: Бо­рис Ми­ко­ла­йо­вич ум­ів і лю­бив пра­цю­ва­ти з по­чат­ків­ця­ми. А об­лич­чя Б. Ха­ва­рівсь­ко­го зно­ву ясніло ра­діс­тю – ар­хів пов­нив­ся ці­ка­вин­ка­ми, тут ство­рю­ва­ли осо­бо­ві фон­ди най­дос­той­ні­ших.
Од­ним із них став на­род­ний ар­тист Ук­ра­ї­ни, ак­тор і ре­жи­сер Те­р­но­піль­сько­го те­ат­ру ім. Т. Шев­чен­ка Пав­ло Заг­ре­бель­ний. То­ді він унаслідок конфліктів із владою пра­цю­вав уже в Тер­но­піль­сько­му ек­спе­ри­мен­таль­но­му ін­сти­ту­ті пе­да­го­гіч­ної ос­ві­ти. І піс­ля кіль­кох бе­сід із Б. Ха­ва­рівсь­ким упо­ряд­ку­вав свій мис­тець­кий ар­хів та при­ніс у ДА­ТО аку­рат­но про­ну­ме­ро­ва­ні пап­ки з тек­ста­ми п’єс, ре­жи­серсь­ки­ми по­міт­ка­ми, прог­ра­ма­ми то­що. А ін­ший на­род­ний ар­тист Ук­ра­ї­ни – ре­жи­сер, ком­по­зи­тор та ви­ко­на­вець влас­них пі­сень Ана­то­лій Гор­чинсь­кий сво­ї­ми від­ві­ди­на­ми за­по­чат­ку­вав у ДА­ТО зус­трічі з твор­чим­и людь­ми “Ду­ші кри­ни­ця”.
Тим ча­сом за­ду­ми ди­рек­то­ра ар­хі­ву ся­га­ли но­вих го­ри­зон­тів. Із мо­єю до­по­мо­гою (бо іно­ді до­во­ди­ло­ся пи­са­ти й кіль­ка лис­тів за день) на­ла­год­жу­ва­ли зв’яз­ки з терно-пільською ді­ас­по­рою – як схід­ною, так і пе­ре­важ­но за­хід­ною. Біб­лі­о­те­ка ДА­ТО по­пов­ню­ва­лась уні­каль­ни­ми ви­дан­ня­ми, на­діс­ла­ни­ми з Ка­на­ди, США та ін­ших кра­їн. Ци­ми га­зе­та­ми, жур­на­ла­ми, кни­га­ми, про над­ход­жен­ня яких ми ін­фор­му­ва­ли в “Ру­сал­ці Дніс­тро­вій” та ін­шій пре­сі, нав­пе­ре­бій ко­рис­ту­ва­ли­ся від­ві­ду­ва­чі чи­таль­но­го за­лу, ча­сом бу­ла й чер­га за тим чи ін­шим збір­ни­ком або монографією з іс­то­рії краю.
Це Б. Ха­ва­рівсь­ко­го тіль­ки ті­ши­ло. Оос­бли­во зра­дів він, ко­ли урод­же­нець се­ла Кри­во­лу­ка на Чор­тків­щи­ні, зго­дом гро­мадсь­ко-по­лі­тич­ний ді­яч, жур­на­ліст, пись­мен­ник, ре­дак­тор у Ні­меч­чи­ні й Ка­на­ді Ва­силь Ді­дюк пе­ре­дав у ДА­ТО, де ство­ри­ли йо­го осо­бо­вий фонд, по­над дві ти­ся­чі оди­ниць книг і пе­рі­о­ди­ки зі сво­єї біб­лі­о­те­ки.
Тіс­ні зв’яз­ки ми на­ла­го­ди­ли й із пра­ців­ни­ка­ми Львівсь­кої на­у­ко­вої (ни­ні на­ці­о­наль­ної) бі­б­лі­о­те­ки ім. В. Сте­фа­ни­ка НАН Ук­ра­ї­ни. Тут у ко­ли­шньо­му “спец­схо­ві” збе­рег­ли­ся за­бо­ро­не­ні за ко­му­ніс­тич­но­го ре­жи­му ви­дан­ня, у т. ч. тво­ри на­ших зем­ля­ків. Се­ред них – і пуб­лі­ка­ції урод­жен­ця се­ла Слав­на на Збо­рів­щи­ні Ро­ма­на За­ва­до­ви­ча, яко­го у США най­ме­ну­ва­ли “кня­зем ук­ра­їнсь­кої ди­тя­чої лі­те­ра­ту­ри”. Ми з Б. Ха­ва­рівсь­ким зав’яза­ли лис­ту­ван­ня з йо­го спад­ко­єм­ця­ми, і не­за­ба­ром пос­лан­ці з-за оке­а­ну пе­ре­да­ли нам та львів’янам кіль­ка­де­сят кни­жок Р. За­ва­до­ви­ча, що по­ба­чи­ли світ у ді­ас­по­рі. Най­по­пу­ляр­ні­ші з них – “При­го­ди ґно­ми­ка Ром­том­то­ми­ка” і “Го­ца Дра­ла” ми пе­ре­ви­да­ли у Тер­но­по­лі. Зро­зу­мі­ло, що для цьо­го, як, до ре­чі, й для ви­хо­ду “Ру­сал­ки Дніс­тро­вої” до­во­ди­ло­ся шу­ка­ти спон­со­рів, і тут Б. Ха­ва­рівсь­кий зно­ву був на ви­со­ті. На­ші ман­дри ка­бі­не­та­ми мож­нов­лад­ців і ба­га­тих лю­дей за­кін­чу­ва­ли­сь, як пра­ви­ло, ус­пі­хом. Якщо не з пер­шо­го, то з дру­го­го чи тре­тьо­го ра­зу – ме­та вип­рав­до­ву­ва­ла нас­тир­ли­вість.
По­пу­ля­ри­за­ції тво­рів Р. За­ва­до­ви­ча, за­га­лом по­вер­нен­ню цьо­го іме­ні на рід­ну зем­лю пос­при­я­ло й те, що зно­ву ж та­ки знач­но­ю мі­рою зав­дяки на­по­лег­ли­вос­ті Б. Ха­ва­рівсь­ко­го об­лас­ний те­атр ля­льок (нині академічний театр актора і ляльки) взяв до ре­пер­ту­а­ру йо­го та Р. Оле­фір п’єсу “Доб­ро­душ­ко” за мо­ти­ва­ми вір­шо­ва­ної наз­ви Р. За­ва­до­ви­ча “Пригоди ґно­ми­ка Ром­том­то­ми­ка” (прем’єра від­бу­ла­ся 30 лип­ня 1995 р.), а зго­дом ми ра­зом із Бог­да­ном Ва­си­льо­ви­чем “во­ю­ва­ли” за мої “Ко­заць­кі віт­ри­ла” у цьо­му ж те­ат­рі. Бо­роть­ба три­ва­ла… чо­тир­над­цять ро­ків і за­кін­чи­ла­ся прем’єрою 29 лис­то­па­да 2009 ро­ку. Ця вис­та­ва від­зна­че­на на кіль­кох фес­ти­ва­лях і, на жаль, кар­ба­ми на на­ших сер­цях.
Сво­є­рід­ною вер­ши­ною на­шої спіль­ної з Б. Ха­ва­рівсь­ким ді­яль­нос­ті в ар­хі­ві ста­ло за­по­чат­ку­ван­ня се­рії кни­жок “Ко­рінь і кро­на”. Пер­ши­ми з них бу­ли збір­ка В. Ка­са­ра­би “Мій по­да­ру­нок”, пу­тів­ник Р. Ма­тей­ка і Б. Мель­ни­чу­ка “Шля­ха­ми стрі­лець­кої сла­ви”, збір­ник “Під­га­єч­чи­на в спо­га­дах еміґран­тів”, дос­лід­жен­ня О. Гай­дая і Б. Ха­ва­рівсь­ко­го “Бі­фо­ни”, А. Гу­ди­ми “По­ча­ївсь­кий мо­нас­тир в іс­то­рич­ній до­лі ук­ра­їнс­тва”, Є. До­ро­ша “Єв­ген Ка­ча­ла”, Є. Фі­ля “Акт від­нов­лен­ня Ук­ра­їнсь­кої дер­жа­ви 30 чер­вня 1941 ро­ку та ді­яль­ність по­хід­них груп”, три­том­ний слов­ник імен тер­но­піль­ської ук­ра­їнсь­кої за­хід­ної ді­ас­по­ри “Жу­рав­ли­на” кни­га”. Ця се­рія про­дов­жу­ва­ла ви­хо­ди­ти і піс­ля то­го, як у 1998 ро­ці то­діш­ній рек­тор Тер­но­піль­ської ака­де­мії на­род­но­го гос­по­дарс­тва (ни­ні на­ці­о­наль­ний еко­но­міч­ний уні­вер­си­тет) Олек­сандр Ус­тен­ко зап­ро­сив ме­не працювати го­лов­ним ре­дак­то­ром но­вос­тво­ре­но­го ви­дав­ниц­тва “Е­ко­но­міч­на дум­ка”, і я поп­ро­щав­ся зі сво­їм ар­хів­ним ка­бі­не­том.
Та не з Бог­да­ном Ха­ва­рівсь­ким. Рід­ко який день об­хо­див­ся без на­шої зус­трі­чі чи те­ле­фон­но­го дзвін­ка. Бог­дан Ва­си­льо­вич постійно сприяв ме­ні як го­лов­но­му ре­дак­то­ро­ві у під­го­тов­ці та ви­хо­ді пер­ших в Ук­ра­ї­ні ре­гі­о­наль­них ви­дань такого типу – чо­ти­ри­том­но­го “Тер­но­піль­сько­го Ен­цик­ло­пе­дич­но­го Слов­ни­ка” й три­том­ни­ка “Тер­но­піль­щи­на. Іс­то­рія міст і сіл”, чле­ном ре­дак­цій­них ко­ле­гій, як і “Кни­ги пам’яті”, жур­на­лів “Тер­но­піль” і “Лі­те­ра­тур­ний Тер­но­піль” та ба­га­тьох ін­ших ви­дань він був! Ма­ло не в бук­валь­но­му ро­зу­мін­ні во­ю­вав за них, допо­ма­га­ю­чи до­ла­ти об’єк­тив­ні та суб’єк­тив­ні пе­реш­ко­ди, опір ок­ре­мих осіб, суп­ро­ти яких йо­му до­во­ди­ло­ся ді­я­ти вже як очіль­ни­ко­ві об­лас­но­го “Ме­мо­рі­а­лу”. З та­кою ж єнер­гі­єю бо­ров­ся за ство­рен­ня нор­маль­них умов для ді­яль­нос­ті на­род­но­го те­ат­ру-сту­дії “Сузір’я” під ору­дою зас­лу­же­но­го ді­я­ча мис­тецтв Ук­ра­ї­ни Орес­та Сав­ки. За на­леж­не по­ша­ну­ван­ня пам’яті по­лег­лих бор­ців за во­лю Ук­ра­ї­ни та від­зна­чен­ня по­е­та-по­літв’яз­ня Сте­па­на Са­пе­ля­ка за йо­го вне­сок у від­нов­лен­ня Ук­ра­їнсь­кої дер­жав­нос­ті. За від­род­жен­ня Все­ук­ра­їнсь­кої лі­те­ра­тур­но-мис­тець­кої пре­мії іме­ні Бра­тів Бог­да­на і Лев­ка Леп­ких, гро­мадсь­ку ра­ду з при­суд­жен­ня якої очо­лю­вав. Цей пе­ре­лік мож­на про­дов­жу­ва­ти. Ад­же уя­ви­ти Тер­но­піль 1970–2010-х ро­ків без Бог­да­на Ха­ва­рівсь­ко­го – не­мож­ли­во.
…У мо­є­му жар­тів­ли­во­му вір­ші “Тер­но­піль­ські го­ло­си і си­лу­е­ти” з опи­сом най­ха­рак­тер­ні­ших особистостей на­шо­го міс­та є та­кі ряд­ки:
Мар­чук з Ха­ва­рівсь­ким
Прош­ку­ють на ка­ву…
Та­кож у 2011-му ро­ці я на­пи­сав та­ку прис­вя­ту Бог­да­но­ві Ва­си­льо­ви­чу:
Яких куль­ту­ро­ло­гіч­них справ не до­тор­кнешся,
Що за літ со­рок здій­сне­ні у нас, –
Там Ха­ва­рівсь­кого від­би­ток дум знай­деть­ся,
Впи­сав се­бе Бог­дан на­віч­но в час.
Так, на­віч­но впи­сав. Жаль, ду­же жаль, що за­ра­но зу­пи­ни­ло­ся його християнська (був сином сільського дяка) сти­ло доб­рот­во­рен­ня…

Бог­дан МЕЛЬ­НИ­ЧУК,
пись­мен­ник.

Публікація:
Г-та
Вільне життя плюс. – П’ятниця. – 28 жовтня 2016 року. – № 84 (15820). – С. 6.