Філологічний факультет Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка (Україна) запрошує Вас взяти участь у 5-му випуску щорічного наукового часопису «Кременецькі компаративні студії».

Мета збірника наукових праць – об’єднати літературознавців для обміну думками з питань сучасного дослідження літературних явищ у компаративному аспекті. В ході заочної дискусії очікується розгляд широкого кола актуальних проблем, зокрема:
1. Теоретико-методологічні проблеми сучасного порівняльного літературознавства.
2. Порівняльно-типологічний і генетико-контактний аспекти компаративістики.
3. Порівняльне літературознавство в часі та просторі.
4. Компаративна поетика та генологія.
5. Інтердисциплінарність у порівняльному лі-тературознавстві.
6. Компаративний підхід у перекладознавстві та лінгвістиці.

З усіх питань, пов’язаних з публікацією, зве-ртатися до наукового редактора Чика Дениса Чабовича (dennys@meta.ua / контакт. тел. +38-067-279-10-97) або до випускового редактора Пасічник Олени Василівни (контакт. тел. +38-067-745-22-57).

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

П. І. Б. (повністю)__________________________
Науковий ступінь _______________________
Вчене звання ___________________________
Посада_________________________________
Місце роботи___________________________
Контактний телефон _____________________
Адреса для листування ___________________
Ел. пошта _____________________________

Передбачуваний термін виходу збірника наукових праць – листопад 2015 р.

НАЙВАЖЛИВІШІ ДАТИ:
01.06.2015 р.– останній термін надання редакції статей і відомостей про авторів.
15.07.2015 р.– останній термін повідомлення авторів про прийом статей до публікації.
30.07.2015 р. – останній термін оплати друку статей.
01-30.12.2015 р. – розсилка збірника авторам і бібліотекам.

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія
імені Тараса Шевченка
Філологічний факультет

ISSN 2311-262X

Збірник наукових праць

КРЕМЕНЕЦЬКІ КОМПАРАТИВНІ СТУДІЇ

Випуск V

2015

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:
1. Текстовий редактор MS Word будь-якої вер-сії, формат А4 (книжковий формат); параметри сторінки: всі поля по 2,5 см; шрифт Times New Roman, абзацний відступ 1,25 см, інтервал оди-нарний, розмір шрифту основного тексту – 14; угорі першої сторінки у правому кутку – ініціа-ли та прізвище автора; через рядок – заголовок великими літерами в центрі сторінки; через рядок – основний текст статті.
2. Наукова стаття повинна містити такі обов’язкові елементи: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими на-уковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започа-тковано розв’язання даної проблеми і на які спи-рається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (по-становка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отрима-них наукових результатів; висновки з даного до-слідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
3. Для посилань (цитування) використовувати квадратні дужки. При посиланні в тексті у квад-ратних дужках вказувати номер позиції у списку використаної літератури, том i сторінку: [8, с. 56-57]. Якщо робиться відсилання до кількох джерел одночасно, їхні номери розділяються крапкою з комою: [1; 3]. Цитати з наукових ста-тей, монографій і т. п. наводяться в «парних» лапках. Примітки (внизу сторінки чи наприкінці основного тексту) не допускаються. Нумерацію сторінок не проставляти. Середній обсяг публі-кації – від 15 до 20 тис. друкованих знаків (7-10 аркушів). Матеріали обсягом менше 15 тис. зна-ків редколегією не розглядатимуться.
У кінці статті через один рядок в алфавітному порядку наводиться список літератури (заголовок – Список використаної літератури), на яку посилається автор. Літературу слід оформити відповідно до міжнародного стилю цитування MLA. Для створення коректних посилань скористайтеся он-лайн-генератором MLA (http://www.citationmachine.net/mla/).
4. Через один рядок після списку використаної літератури – анотації та ключові слова (не менше 6-х слів) українською та англійською мовами (для авторів з України), англійською мовою (для авторів з інших країн) (розмір шрифту – 12). Кожна анотація містить прізвище, ініціали автора (авторів), назву статті повністю та анотований виклад змісту статті. Анотація англійською мовою містить не менше 200 слів.

Крім статті, необхідно надіслати окремий файл із відомостями про автора (авторів): прі-звище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь і вчене звання (за наявності), посада, місце роботи, контактний тел., домашня адреса, персональна ел. скринька (обов’язково!).
Статті (прохання файл називати прізвищем автора англійською мовою) та відомості про автора (авторів) надсилати на ел. адресу:
comparative_studies@ukr.net

Робочі мови збірника – українська, англійсь-ка, німецька, польська, російська.

Оплату публікації з розрахунку 25 грн. за 1 стор. прохання надсилати тільки після підтвер-дження про прийом статті до публікації пошто-вим переказом на адресу: Чику Денису Чабовичу, вул. С. Петлюри, буд. 18, кв. 53, Тернопільська обл., м. Кременець, 47004, Україна. У розділі «Для письмового повідомлення» вказати – «публікація статті».
Прохання зберігати квитанцію про оплату.
У вартість публікації включена вартість по-штових витрат на пересилання одного примір-ника збірника авторам (співавтори сплачують додатково вартість примірника збірника і по-штового пересилання).

Тема статті повинна бути актуальною, а сама стаття містити раніше не опубліковані матеріали. До статті учасника без наукового ступеня додається сканована рецензія за підписом доктора або кандидата філологічних наук.

Редколегія застерігає за собою право відхиляти статті, що не відповідають тематиці збірника, а також оформлені з істотними технічними похибками або потребують значної стилістичної правки.

Науковий часопис «Кременецькі компаративні студії» зареєстровано у Centre International de l’ISSN (Франція) (Міжнародний стандартний серійний номер ISSN 2311-262X).
Часопис індексується у міжнародних наукометричних базах CiteFactor і Research Bible.

Сайт часопису
www.kremenets-comparative-studies.webnode.com.ua

З повагою,
редколегія часопису «Кременецькі компаративні студії»